Luksura
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Biżuteria ze stali chirurgicznej
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep   internetowy   LUKSURA,  dostępny   pod   adresem internetowym  www.luksura.pl prowadzący   działalność gospodarczą   pod   firmą   LUKSURA Grzegorz Kott, wpisaną   do   Centralnej   Ewidencji   i   Informacji o   Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej   przez   ministra   właściwego   ds. gospodarki, NIP 9492083550, REGON 389348405.
2. Niniejszy   regulamin   skierowany   jest   do   Konsumentów, Konsumentów-Przedsiębiorców   oraz   Przedsiębiorców   i   określa   zasady   i   tryb   zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca   -   osoba   fizyczna   prowadząca   działalność   gospodarczą   pod firmą LUKSURA Grzegorz Kott, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o   Działalności   Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej   przez   ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9492083550, REGON 389348405.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca   osobą   prawną, której   odrębna   ustawa   przyznaje   zdolność prawną, wykonująca   we   własnym   imieniu   działalność   gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Przedsiębiorca – Konsument – klient, który jest osoba fizyczną zawierającą umowę   bezpośrednio   związana   z   jego   działalnością   gospodarczą, gdy   z treści   tej   umowy   wynika, że   nie   posiada   ona   dla   niego   charakteru zawodowego, wynikającego   w   szczególności   z   przedmiotu   wykonywanej działalności   gospodarczej, udostępnionego   na   podstawie   przepisów   o CEiIDG.
6. Sklep   -   sklep   internetowy   prowadzony   przez   Sprzedawcę   pod   adresem internetowym www.luksura.pl
7. Umowa   zawarta   na   odległość   -   umowa   zawarta   z   Klientem   w   ramach zorganizowanego   systemu   zawierania   umów   na   odległość (w   ramach Sklepu), bez   jednoczesnej   fizycznej   obecności   stron, z   wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia   i   zmierzające   bezpośrednio   do   zawarcia   Umowy   Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz   rejestracji   -   formularz   dostępny   w   Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz   zamówienia   -   interaktywny   formularz   dostępny   w   Sklepie umożliwiający   złożenie   Zamówienia, w szczególności   poprzez   dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta   Produkty   do   zakupu,  a  także  istnieje   możliwość   ustalenia   i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Tartakowa 24A, 42-202 Częstochowa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@luksura.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 604 065 980
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
PLN: 57 1240 1213 1111 0011 1337 2011
5. Klient   może   porozumiewać   się   ze   Sprzedawcą   za   pomocą   adresów   i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą przeglądarką internetową (typu   Safari, Chrome, Microsoft   Edge, Firefox), z   włączoną obsługą języka Javascript,
2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. Włączona obsługa plików cookies.
4. Zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca   w   najszerszym   dopuszczalnym   przez   prawo   zakresie   nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub   niekompatybilnością   Sklepu   internetowego   z   infrastrukturą   techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe   jest   albo   po   założeniu   Konta   zgodnie   z   postanowieniami   §   6 Regulaminu   albo   przez   podanie   niezbędnych   danych   osobowych   i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, euro oraz dolarach amerykańskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby   założyć   Konto   w   Sklepie, należy   wypełnić   Formularz   rejestracji. Niezbędne   jest   podanie   następujących   danych: imię, nazwisko,
adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient powinien   przechowywać   w   poufności   nadane   podczas   rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.
5. Klient   ma   możliwość   w   każdej   chwili, bez   podania   przyczyny   i   bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego   żądania   do   Sprzedawcy, w   szczególności   za   pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać   Produkt   będący   przedmiotem   Zamówienia, a   następnie   kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. Zalogować   się   lub   skorzystać   z   możliwości   złożenia   Zamówienia   bez rejestracji;
3. Jeżeli   wybrano   możliwość   złożenia   Zamówienia   bez   rejestracji   -   wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na  który  ma  nastąpić  dostawa  Produktu,  wybrać  rodzaj  przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient   może   skorzystać   z   następujących   metod   dostawy   lub   odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska,
b. Przesyłka kurierska za pobraniem,
c. Przesyłka listowna.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne
3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
4. Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim   złożeniu   przez   Klienta   Zamówienia   za   pomocą   Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po   złożeniu   Zamówienia   Sprzedawca   niezwłocznie   potwierdza   jego otrzymanie   oraz   jednocześnie   przyjmuje   Zamówienie   do   realizacji. Potwierdzenie otrzymania   Zamówienia   i   jego   przyjęcie   do   realizacji następuje   poprzez   przesłanie   przez   Sprzedawcę   Klientowi   stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności   przelewem,  płatności   elektronicznych   albo   płatności   kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni  kalendarzowych   od   dnia   zawarcia Umowy  Sprzedaży   -   w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji/zaksięgowania, uznania środków na rachunku sklepu.
b) płatności   za   pobraniem   przy   odbiorze   przesyłki,  Klient   obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata.
6. Koszty dostawy Produktu poza teren Polski   są   odpłatne   i   są   wskazywane   Klientowi   w 
trakcie   składania Zamówienia w momencie wyboru miejsca wysyłki.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może   w   terminie   14   dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W   przypadku   Umowy, która   obejmuje   wiele   Produktów, które   są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając   Sprzedawcy   oświadczenie   o   odstąpieniu od  Umowy.   Do zachowania   terminu   odstąpienia   od   Umowy   wystarczy   wysłanie   przez Konsumenta   oświadczenia   przed   upływem   tego   terminu.   Oświadczenie może   być   wysłane   za   pomocą   tradycyjnej   poczty   poprzez   przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również poprzez przesłanie wypełnionego   formularza   Odstąpienia   od   umowy, którego   wzór   stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W   przypadku   przesłania   oświadczenia   drogą   elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie   prześle   Konsumentowi/ Konsumentowi   –   Przedsiębiorcy na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W   przypadku   odstąpienia   od   Umowy   Sprzedawca   zwraca Konsumentowi/ Konsumentowi   –   Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później   niż   w   terminie   14   dni   od   dnia   otrzymania   oświadczenia   o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, wyłączając w tym koszty dostawy.
c. Zwrotu   płatności   Sprzedawca   dokona   przy   użyciu   takich   samych metod   płatności, jakie   zostały przez   Konsumenta/   Konsumenta   – Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Konsument   –   Przedsiębiorca wyraźnie   zgodził   się   na   inne rozwiązanie,  które   nie   będzie   się   wiązało   dla   niego   z   żadnymi kosztami.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
d. Sprzedawca   może   wstrzymać   się   ze   zwrotem   płatności   do   czasu otrzymania   Produktu   z   powrotem   lub   do   czasu   dostarczenia   mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na   adres   Sprzedawcy   podany   w   niniejszym   Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
jeśli Konsument/ Konsument – Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument/   Konsument   –   Przedsiębiorca   ponosi   bezpośrednie koszty   zwrotu   Produktu,  także   koszty   zwrotu   Produktu,   jeśli   ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7. Prawo   do   odstąpienia   od   umowy   zawartej   na   odległość   nie   przysługuje Konsumentowi/ Konsumentowi – Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
a. w   przypadku   sprzedaży   towarów   z   personalizacją.   Oznacza   to,  ze
sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na   specjalne   zamówienie   Konsumenta/   Konsumenta   – Przedsiębiorcy,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę z wyraźną  zgodą   Konsumenta/   Konsumenta   –   Przedsiębiorcy, który
został   poinformowany   przez   rozpoczęciem   świadczenia, że  po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c. w   którym   cena   lub   wynagrodzenie   zależy   od   wahań   na   rynku finansowym,  nad   którym   Sprzedawca   nie   sprawuje   kontroli,   i   które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze   względu   na   swój   charakter,  zostają   nierozłącznie   połączone   z innymi rzeczami.

§11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W   przypadku   wystąpienia   wady   zakupionego   u   Sprzedawcy   towaru Konsument oraz Przedsiębiorca - Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, ograniczenie odpowiedzialności wynosi do 2 lat od wydania towaru.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym   Regulaminie   adresy   Sprzedawcy   lub   poprzez   odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Towary   odsyłane   w   ramach   procedury   reklamacyjnej   należy   wysyłać   na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe   informacje   dotyczące   możliwości   skorzystania   przez Konsumenta z   pozasądowych   sposobów   rozpatrywania   reklamacji   i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w   siedzibach   oraz   na   stronach   internetowych   powiatowych (miejskich) rzeczników   konsumentów, organizacji   społecznych, do   których   zadań statutowych   należy   ochrona   konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji   Handlowej   oraz   pod   następującymi   adresami   internetowymi
Urzędu   Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument   posiada   następujące   przykładowe   możliwości   skorzystania   z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument   uprawniony   jest   do   zwrócenia   się   do   stałego polubownego   sądu   konsumenckiego, o   którym   mowa   w   art.   37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.   poz.   148   z   późn.   zm.), z   wnioskiem   o   rozstrzygnięcie   sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument   uprawniony   jest   do   zwrócenia   się   do   wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie   polubownego   zakończenia   sporu   między   Konsumentem   a Sprzedawcą.
c. Konsument   może   uzyskać   bezpłatną   pomoc   w   sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej   pomocy   powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy   ochrona   konsumentów (m.in.   Federacja   Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
a. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. wybranemu   podmiotowi   obsługującemu   płatności   elektroniczne   lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie   danych   osobowych   jest   dobrowolne, aczkolwiek   niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

Gromadzenie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem GDPR / RODO


§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy   zawierane   poprzez   Sklep   internetowy   zawierane   są   w   języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych   przyczyn   to   jest: zmiany   przepisów   prawa, zmiany   sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień   niniejszego   Regulaminu.   O   każdej   zmianie   Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu i/lub przesłanie stosownej informacji w wiadomości e-mail.
3. Treść Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili z serwisu (w formie pliku PDF).
4. W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają zastosowanie   powszechnie   obowiązujące   przepisy   prawa   polskiego, w szczególności: Kodeksu   cywilnego; ustawy   o   świadczeniu   usług   drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Klient   ma   prawo   skorzystać   z   pozasądowych   sposobów   rozpatrywania reklamacji   i   dochodzenia   roszczeń.   W   tym   celu   może   złożyć   skargę   za pośrednictwem   unijnej   platformy   internetowej   ODR   dostępnej   pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin obowiązuje od dnia: 1.08.2021.
Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

 

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl